سفارش تبلیغ
آموزش رایگان سئو، سئو روز
آموزش رایگان سئو، سئو روز

محاسبه بازده شخصیت

محاسبه بازده شخصیت...

هاروارد بیزینس ریویو(مجله معتبر دنیای مدیریت) در شماره آوریل 2015 خود مقالهای با نام «محاسبه بازده شخصیت» را به چاپ رسانده است.
این مقاله در جستجوی پاسخ به این سوال بوده است که «آیا میان ویژگیهای شخصیتی مدیران سازمانها با دستاوردهای مالی و تجاری سازمان رابطهای برقرار است ؟»

محققان برای دستیابی به پاسخ، با بررسی بیش از 500 صفت اخلاقی، در نهایت 4 اصل اخلاقی اساسی را برگزیدهاند:

صداقت (Integrity)
مسئولیت (Responsibility)
بخشندگی (Forgiveness)
دلسوزی (Compassion)